1. Dave and Maribeth met in 2009.  

    Dave and Maribeth met in 2009.  

Otlet's Shelf theme by Andrew LeClair & Rob Giampietro.